AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Sınav ve Belgelendirme Süreci

 

Personel belgelendirme faaliyetleri TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan rehber, prosedür ve programlar çerçevesinde yürütülür. Personel belgelendirme kuruluşu kimliği kapsamında gerçekleştirilen sınav faaliyetlerin amacı adayın MYK tarafından yayınlanmış ilgili ulusal yeterlilik ve birimdeki bilgi gerekliliklerine ve beceri yeterliliklerine sahip olma durumunun değerlendirilmesi ve uygun ise adayın belgelendirilmesidir.

Belgelendirme süreci aşağıda belirtilen ana safhalardan oluşur. Bunlar;

-          Başvuru,

-          Teorik ve performans sınavlar,

-          Sınavlar sonrası yapılan değerlendirmeler (tekrar sınavlar dahil),

-          Karar,

-          Belgelendirme,

-          Gözetim,

-          Belgenin yenilenmesi

BAŞVURU

Personel belgelendirme için başvurular iki yöntem ile yapılabilir. Bunlar;

     Bireysel başvuru; Sınav ve belge ücretlerinin aday tarafından bireysel olarak karşılanacağı başvuru türü

Hizmet herkesin erişimine açıktır. Başvurmak istediği yeterliliğin ilgili şartlarını karşılayan herkes bireysel başvuru yapabilir. 

     Tek nokta başvurusu; Sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacağı başvuru türüdür.

Tek nokta başvurularında T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’nin ekinde bulunan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu” ve SF-02 Tek Nokta Sözleşmesi ücretlerin sorumluluğunu üstlenecek kişi veya kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak AYTO AYMES ’e teslim edilmelidir.

Tek nokta başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü   kişi   veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturdukları birlik, federasyon ve konfederasyonlar ile MYK tarafından izin verilen diğer sivil toplum kuruluşlarından ibarettir. Bu nitelikleri taşımayan ve fatura kesme yetkisi bulunmayan gerçek kişiler ile talep toplama merkezlerinin, yatırımcıların, girişimcilerin, aracıların ve sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgisi olmayan kişilerin Tek Nokta Başvuru talepleri reddedilir. Sendika vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından alınan tek nokta başvurularında kuruluşların minimum 1 yıl önce kurulmuş olması gerekliliği bulunmaktadır. Tek nokta başvurularında, başvurucu kuruluşa adayların sınav tarihinden en az 3 ay öncesinden üye olmaları şartı bulunmaktadır.

Tek nokta başvurusunun alındığı tarihte adına tek nokta başvurusu yapılan adayların ilgili işverenin çalışanı olması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları kapsamında yapılan başvurularda ise işverenlerin veya adına tek nokta başvuru yapılan adayların ilgili sivil toplum kuruluşunun üyesi olması gerekmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri veya üyelerinin çalışanları adına sınav ücreti ödeyebilmesi için kurucu dokümanında (sendika tüzüğü, vakıf senedi, vb.) belirtilen faaliyetlerin sınav ücretinin ödenmesine olanak sağlayacak maddeler içermesi ve sınav ücreti ödeme faaliyetinin kuruluş̧ amacıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu kuruluşların belirli bir meslek veya sektörde faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği meslek veya sektörü̈ temsil kabiliyetini haiz bir yapı olması beklenmektedir.

Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşu kapsamında (Sendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturdukları birlik, federasyon ve konfederasyonlar ile MYK tarafından izin verilen diğer sivil toplum kuruluşları ) tek nokta başvurusu yapılabilmesi için başvurunun alınması öncesinde ilgili sivil toplum kuruluşu ve YBK arasında imzalanacak protokolün, ilgili sivil toplum kuruluşu kurucu metinlerinin ve MYK tarafından talep edilebilecek diğer belgelerin kuruluşların profil sayfasında yer alan dokumanlar bölümüne yüklenmesi ve dosya sorumlularının onayına sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanların onaylanması durumunda sivil toplum kuruluşu kapsamında tek nokta başvurusu yapılabilmektedir

18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında orta ve üstü büyüklükte işletmelerden olup, üreticisi olduğu marka tescilli ürünlere ait ülke genelinde veya belirli bölgelerde bayi ağı bulunan üretici firmalar ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir. Bu başvuruların “Tek Nokta Başvurusu” olarak değerlendirilebilmesi için YBK ile üretici firma arasında MYK’nin bilgisi dâhilinde bir protokolün imzalanması, AYTO AYMES ’in tarafsızlığa ilişkin gerekli bütün önlemleri alması, sosyal sorumluluk projesinin tüm tarafların erişebileceği bir web sitesi aracılığıyla ilan edilmesi, protokolün ve alınan önlemlerin MYK ile paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda MYK tarafından onaylanan başvurular “Tek Nokta Başvurusu” kapsamında değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen üretici firmaların ülke genelinde yayın yapan gazete, radyo ve televizyonlarda sosyal sorumluluk kapsamındaki tek nokta başvurusu ile ilgili vatandaşları bilgilendirici reklam vermesi gerekmektedir. Tanıtıcı reklamların sayı ve özellikleri MYK tarafından belirlenir. Söz konusu tanıtım faaliyetleri AYTO AYMES tarafından MYK’nın bilgisine sunulur. Tanıtım faaliyetlerinde bulunmayan firmaların tek nokta üretici firma başvuruları silinir. Üretici firma protokolü imzalanan firmanın şartları taşıdığına dair tüm sorumluluk yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna ait olup şartları taşımayan firma ile işlem yapıldığının tespiti halinde MYK sınav, Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. (Enerji piyasasında faaliyet gösteren firmalar için EPDK üretim lisansının mevcut olması ayrıca gereklidir.)

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ülke genelinde düzenlemiş olduğu mesleki eğitim / meslek edindirme kursları kapsamında eğitim verilen kişilerin, eğitim ve istihdama taraf 3. Kişi veya kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme ücretleri tek nokta başvurusu olarak alınabilmektedir.

Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tek nokta başvurusu ile bireysel başvuru arasında ücretleri ödeyen kişi/kurum ve ödeme yöntemleri dışında farklılık yoktur. Tek nokta başvuru yapılmış olsa bile adaylardan bireysel olarak ilgili başvuru formu talep edilir. Başvuru bireysel başvuru olarak takip edilir.

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. 18 yaşını doldurmamış kişiler anılan Yönetmelik kapsamında yer almayan mesleklerde MYK mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına alınamaz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanan adayların 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı vardır ve sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı alınmaz. Teşvikten yararlanmayan adaylar ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta bir yıl içerisinde 2 kez sınava girme hakkına sahiptir.

BAŞVURUNUN ALINMASI VE İNCELENMESİ

İlgili başvuru evraklarını nicel olarak kontrol edilir. Eksik var ise tamamlaması için adayı bilgilendirir. Başvuru dokümanları AYTO AYMES ’e ulaştıktan sonra en fazla 5 iş günü içerisinde başvuru değerlendirilmesi tamamlanır. 

Adayların başvuru formundaki beyanları esas alınır. 

Başvuru gözden geçirilmesi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilir; 

-Aday ve kapsam ile ilgili tarafsızlık politikasına uygun personel mevcudiyeti ve iş yoğunluğu 

-Adayın başvurduğu sınav ile ilgili sınav programlarının uygunluğu 

-Adayın ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ön şartları karşılama durumu

-Tercüman gerekliliği

- (varsa) Adayın fiziksel engel, özel durum vb. durumunun belgelendirmeye engel teşkil etme durumunun adil ve tarafsız ölçme ve değerlendirme ortamı yaratılabilme kabiliyeti  

İnceleme sonucu olumlu ise onaylanır.

Başvuru tarihinden itibaren gerekli evrakların tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.

Engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemler

  AYTO AYMES tarafından sınav planlanırken aşağıda ki önlemler alınır;

a) Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okumak üzere okutman görevlendirilir.

b) Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler ve sınav gereçleri yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. Teorik ve performansa dayılı sınav süreleri boyunca yeminli tercüman bulundurulur. 

c) Konuşma ve işitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde yeni bir uygulama yöntemi geliştirilerek MYK onayına sunulur. Yeni uygulama yöntemi MYK tarafından onaylanması halinde uygulanır.

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Teorik ve Performans Sınavları

Adaylar başvurdukları ulusal yeterliliğin, başvurdukları birimleri ile ilgili teorik ve performans sınavlarına katılım sağlamalıdır.

Sınav İle İlgili Olumsuz/Plansız Durumlar

Sınava ilişkin plansız gerçekleşen tüm değişiklikler Sınav değerlendirici(leri) tarafından kamerada açıklanır.

Sınava ilişkin değişiklikten, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde sınav iptal edilir.

Tekrar Sınavlar

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânının sağlanır.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânının sağlanır.

Adayların sınav hakları yazılımdan takip edilir.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sınavların değerlendirilmesi AYTO AYMES tarafından yapılır.

BELGELENDİRME KARARI

Belgelendirme kararları AYTO AYMES merkez ofisinde verilir. .

Belgelendirme kararı sınavların tamamlanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde verilir.

Sınavların yapılan değerlendirmeler sonucu iptal edilmesi durumunda tutanak tutulur.

Belgeler

Belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi portal üzerinden yapılan bildirime istinaden MYK tarafından basılır. Belgeler MYK’ndan geldikten sonra üzerine yine MYK tarafından tahsis edilen hologram yapıştırılır ve Genel Müdür tarafından imzalanır. Belge basılıp AYTO AYMES’e ulaştıktan sonra içerisinde onaylanır ve belge sahibine belgesinin hazır olduğu ile ilgili e-posta/sms/telefon ile bilgi verilir.

Adaylar kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle yeniden belgeye ihtiyaç duymaları halinde AYTO AYMES’e belge masrafını yatırmaları şartıyla başvurabilirler. Belge talebi ücretin ödenmesi ve talebin iletilmesi işlemlerinin tamamlanmasıyla hemen MYK ‘na iletilir.

Belge kullanım ile ilgili yapılan ihlallerde, adaylardan ihlal ile ilgili düzeltici faaliyetleri AYTO AYMES’e bildirmesi istenir. Düzeltici faaliyeti yeterli bulunana kadar süreç takip edilir. İhlali gerçekleştiren kişinin ihlali ile ilgili düzeltici faaliyet gerçekleştirmemesi ve ya ihlali tekrarlaması, ihlale devam etmesi durumunda yasal işlem başlatılır..

BELGE YENİLEME

AYMES belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları SMS /e-posta ile bildirir.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru, SF-01 Personel Belgelendirme Başvuru Formu ile yapılır. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi bitişinden 6 ay önce başlar. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Faaliyetleri Karar Verici tarafından değerlendirilerek, olumlu tamamlanan kişileri için yeni bir belge düzenlenir.

İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda AYTO AYMES’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde yetki mercilerine söz konusu kişilere bildirim yapılmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtların sunulması yeterlidir.

Belge yenileme kapsamında ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği ölçme-değerlendirme yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanılmaz. Ulusal yeterlilikler bazında belge yenileme yöntemleri içerisinde verilmiştir.

Başvuru sahibi iki yöntemle belgesini yenileyebilir. Aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilir.

a) Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları iletir.

b İlgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

ASKI, İPTAL VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Kişilerin sertifikalarının devamlılığı için uyması gereken hüküm ve yükümlülükleri belgelendirme sözleşmesi içerisinde verilmiştir. Bu şartların karşılanmaması durumunda aşağıda belirtilen askı, iptal ve ya kapsam daraltma süreçleri başlatılır.

Sertifikanın Askıya Alınması

 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Belgeli kişinin AYTO AYMES ile imzaladığı sözleşmedeki hükümlere uymaması,
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede askıya alınır.

Askı konusu ile ilgili kuruluşun düzeltici ve önleyici faaliyetlerini tamamlanmasından sonra gerekli görülmesi durumunda belgeli kişiye askı konusu ile ilgili tekrar değerlendirme gerçekleştirilebilir. Gerekli görülmesi halinde belirli/belirsiz süreler için belgeli kişinin gözetim sıklığı arttırılabilir.

Askı süresi boyunca ilgili sertifika geçersizdir.

Gerekli aşamaların tamamlanması sonucunda kuruluşun sertifikasının askıdan indirilmesinin; belgelendirme kapsamının daraltılması koşulu ile gerçekleştirilmesi durumunda yeni sertifika basılır.

Sertifikanın İptali ve Belgenin Geri Çağırılması

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, 
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, 
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması, 
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, 
 • Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilir.

Yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi hâlinde AYTO AYMES tarafından sınavın tümünün ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavının iptaline karar verilir.

Kapsam Daraltma

Rutin gözetimler, şikayetler vb. durumlar ile adayın sertifika içeriği ile ilgili yeterliliğini kısmen kaybettiğine ve ya sürdürmediğine dair objektif kanıtlar bulunması ve ya belgeli adayın kapsam daraltması ile ilgili talebi olması durumunda adayın sertifikası dahilindeki bazı birimler kapsamdan çıkarılır. Kapsam daraltmada dikkat edilmesi gereken en önemli husus zorunlu birimlerin kapsamdan çıkarılması söz konusu olduğunda belgenin iptale düşmesidir.

Kapsam Genişletme ve Birim Birleştirme

Belgeli bir kişi, mevcut mesleki yeterlilik sertifikası/birim belgesi ile aynı ulusal yeterlilikte bulunan ancak belgesinin kapsamında olmayan farklı birimler için başvuruda bulunabilir.

Bu durumda en önemli husus birim/mesleki yeterlilik belgesinin geçerliliğinin devam etmesidir.

Birim başarı belgesine sahip kişiler, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Başvuran kişinin başvurduğu birimden başarılı olursa ve başvurduğu birim/birimler ile mevcut birim belgesi ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimleri tamamlıyor ise bu kişiye ayrı bir birim belgesi değil, ilgili ulusal yeterlilik kapsamında bir Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. .

Sınav Ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük Ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Kayıtlar

Sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,

B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,

C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu

Tespit edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

1. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların sınavları ve belgeleri iptal edilir.

2. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez.

Söz konusu usulsüzlük ve sahtecilik işlemlerinin tespit edilmesi hâlinde en geç iki iş günü içerisinde ilgili aday veya kişilerin kusurlu eylemleri ve yapılan tespitlere ilişkin kanıt ve kayıtlar MYK’na iletilir.

BELGELENDİRME KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ya da iptal edilmesi durumunda yapılan değişikliklerin veya iptalin mevcut belgeli kişiler ile yetkilendirilmiş veya yetkilendirilme başvurusunda bulunmuş kurum/kuruluşlara etkisinin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemler MYK tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yapılır. AYTO AYMES kapsamında bulunan ulusal yeterliliklerde revizyon olması durumunda, revizyon göz önünde bulundurularak MYK tarafından belirlenen ve AYTO AYMES tarafından uygulanacak faaliyetler, AYTO AYMES internet sitesi üzerinden duyurulur.

Ulusal yeterlilikte güncelleme yapılması durumunda hali hazırda belgeli kişilerin belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunur.

Yürürlükten kaldırılan yeterliliğe göre belgelendirilmiş olan belge sahipleri belge geçerlilik süresi sonunu beklemeden güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda; kişiler güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel ulusal yeterlilikte belge verilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması durumunda; belge sahibinin talebi üzerine güncel ulusal yeterliliğe uygun şekilde kişinin belgesi düzenlenir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE BELGELERİN YENİDEN BASILMASI

 • Belgenin kaybolması
 • Belgenin kullanılamaz hale gelmesi
 • Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi (Evlilik sebebiyeti ile soyadı vb. değişiklik durumlarında)
 • Belge sahibinin hatalı veya eksik bildirim yapması nedeni ile belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmesi halinde
 • Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam  genişletme yapması sebebi ile Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi
 • Belge kapsam daraltılması yapılması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerinden bir veya birkaçının kapsamdan çıkartılması

​gibi durumlar söz konusu olduğunda ulusal yeterlilikte belirtilmiş olan usul ve esaslar dahilinde belge yenilenir.

Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi AYTO AYMES'e yazılı dilekçe veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunur. 

Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler AYTO AYMES tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.