AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğin korunması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ olarak,  Kişisel Verilerin Güvenliği, bizim için çok önemli bir husustur.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

-AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği personel belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, mesleki yeterlilik sınavları için, başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır. Ayrıca Komite/ Komisyonlar ile Sınav ve Belgelendirmede görevlendirilen temsilci ve teknik uzmanların kişisel verileri alınarak yetkinlik kriterlerini ispatlayabilmek için özlük dosyaları oluşturulmaktadır.

-AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. sınava başvuru yapacak adaylardan;

 1. Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi)
 2. İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)
 3. Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)
 4. Eğitim durumu bilgisi
 5. Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi
 6. IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.

-AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır. Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

-Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla işlenmektedir.

-Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması amacıyla işlenmektedir.

-İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

-KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kurumumuzca aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

 1.        Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ya aktarılmaktadır.
 2.        Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.
 3.        Adayların başvuru yaptığı, 5174 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Oda ve Borsaların görevlendirdiği kişilere, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.,
 4.        Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.
 5.        Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirle paylaşılmaktadır.
 6.        Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır. 3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi / Saklanması Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında fiziksel olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında muhasebe programı, sunucularda, sınav yazılımı ve MYK web portalında saklanmaktadır. Bu doğrultuda;
 7.        Kişisel veriler, MYK mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir. - Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ. ’ye haklarınıza ilişkin taleplerinizi  iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

     Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.